صفحه اصلی
ارائه گزارش رژیم تجارت خارجی PDF چاپ نامه الکترونیک
آشنایی با سازمان تجارت جهانی - نحوه الحاق به سازمان تجارت جهانی

 

پس از تعیین طرف مذاکراتی، لازمست گزارشی از وضعیت حاکم بر تجارت خارجی کشور متقاضی الحاق ارائه گردد تا موضوع مذاکرات فراهم شود. این گزارش همان است که رژیم تجاری خوانده می‌‌شود. با تسلیم این گزارش به سازمان و توزیع آن میان کشورهای عضو گروه‌کاری، این کشورها سؤالات خود را در مورد این گزارش مطرح می‌سازند که انتظار می‌رود تعداد آنها به چند هزار سؤال برسد. گزارش رژیم تجاری باید بر مبنای طرح کلی دبیرخانه سازمان تجارت جهانی تهیه شود. بر این اساس، در تهیه گزارش حاضر سعی شده است کلیه سرفصلها و تقسیم‌بندیها و عناوین موجود در آن با سند فوق مطابقت داشته باشد.


گزارش رژیم تجاری صرفا به بیان وضع موجوداقتصادی و تجاری کشور می پردازد و یک سند اطلاعاتی تشریحی است و نه یک گزارش تحلیلی. بنابراین در تهیه آن به جای قضاوت‌های کارشناسانه، واقع بینی عملی مورد نیاز است.