صفحه اصلی
مذاکرات چند جانبه PDF چاپ نامه الکترونیک
آشنایی با سازمان تجارت جهانی - نحوه الحاق به سازمان تجارت جهانی

 

 

با آغاز نشست‌های گروه‌کاری متن گزارش رژیم تجاری و سؤال و جوابهای مورد بررسی قرار می‌گیرند و با استمرار کار حقیقت‌یابی (روشن ساختن وضعیت کنونی کشور متقاضی) مذاکرات بر سر مطابقت مقررات کشور متقاضی با قواعد سازمان آغاز می‌شود.

فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت اساساً یک فرایند مذاکره است که طی آن شرایط عضویت در توافق اعضای سازمان با کشور متقاضی الحاق تعیین می شود. بدان معنا که شرایط الحاق شرایط از پیش تعیین شده‌ای نیست و منوط به مذاکره می‌باشد. طی این مذاکرات کشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند اقداماتی را جهت مطابقت قوانین ملی خود با مقررات موافقت‌نامه‌های چند‌جانبه سازمان به عمل آورند و البته گاه ممکن است تعهدات بیشتری نسبت به این قواعد نیز از کشور متقاضی خواسته شود.