صفحه اصلی
مذاکرات دو جانبه PDF چاپ نامه الکترونیک
آشنایی با سازمان تجارت جهانی - نحوه الحاق به سازمان تجارت جهانی

علاوه بر این کشور متقاضی الحاق لازم است تعهداتی را برای کاهش تعرفه‌ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگیرد تا دسترسی بیشتری را در بازار خود برای کالاها و خدمات خارجی فراهم نماید. به موازات این مذاکرات، اعضای گروه‌کاری می‌توانند مذاکرات دوجانبه در باره دسترسی به بازار کالاها و خدمات را آغاز کنند. این مذاکرات با طرح پیشنهاد‌های اولیه کشور متقاضی درخصوص کاهش تعرفه‌ها و گشایش بخش‌های خدماتی به عنوان مبنای مذاکرات دوجانبه آغاز می‌‌شود. معمولاً اغلب کشورهای گروه‌کاری در مذاکرات دوجانبه نیز مشارکت دارند. کشور متقاضی الحاق باید با تمامی کشورهایی که وارد مذاکرات دوجانبه می‌شوند جداگانه به توافق دست یابد سپس جمع امتیازاتی که در یکایک این توافقات اعطا گردیده است در قالب جدول امتیازات و تعهدات کالایی و جدول تعهدات ویژه خدماتی تهیه شده و به گزارش گروه‌کاری که در جریان نشست‌های چندجانبه گروه‌کاری درخصوص رژیم تجاری و تعهدات مطابقت بدست می‌آید پیوست شود.