صفحه اصلی
تصویب در شورای وزیران PDF چاپ نامه الکترونیک
آشنایی با سازمان تجارت جهانی - نحوه الحاق به سازمان تجارت جهانی

گزارش گروه‌کاری و اسناد همراه آن که مجموعاً پروتکل الحاق خوانده می‌شود پس از تصویب در گروه‌کاری به شورای عمومی یا نشست وزیران سازمان جهانی تجارت ارائه می‌گردد. این گزارش باید به اجماع اعضا برسد اما در صورت درخواست هر یک از اعضا می‌توان به رأی‌گیری رجوع کرد و در آن صورت با اکثریت دوسوم آرای مثبت اعضای سازمان جهانی تجارت به تصویب می‌رسد. البته اعضای سازمان و کشور متقاضی الحاق می‌توانند به هنگام عضویت، از برقراری حقوق و تعهدات عضویت نسبت به یک کشور خاص خودداری کنند که در آن صورت مقررات سازمان میان آن دو کشور قابل اجرا نیست.