صفحه اصلی
تصویب در نهاد قانونگذاری کشور متقاضی PDF چاپ نامه الکترونیک
آشنایی با سازمان تجارت جهانی - نحوه الحاق به سازمان تجارت جهانی

سی روز پس از آنکه کشور متقاضی تصویب پروتکل الحاق در مجلس ملی خود را به سازمان ابلاغ کند، رسماً به عضویت کامل سازمان جهانی تجارت در‌می‌آید. و هر زمان که قصد خروج از عضویت در سازمان را داشته باشد 6 ماه پس از تسلیم اطلاعیه کتبی به مدیرکل می‌تواند از عضویت سازمان خارج شود.