صفحه اصلی
الحاق سایر کشورها PDF چاپ نامه الکترونیک
آشنایی با سازمان تجارت جهانی - نحوه الحاق به سازمان تجارت جهانی

 

 

 • الحاق کشور چین
  -روز شمار فرایند الحاق چین به سازمان جھانی تجارت
  -گزارشی از الحاق چین به سازمان تجارت جهانی
  -آثار مثبت الحاق چین به سازمان جھانی تجارت بر صنعت خودروسازی آن کشور
  اثرات الحاق چین به سازمان جھانی تجارت بر بخشھای مختلف اقتصاد این کشور

 • الحاق کشور عربستان
  تعداد کشورهای عضو گروه‌کاری الحاق عربستان بیش از 60 کشور (با احتساب اعضای اتحادیه اروپا) بوده است.
  - عربستان یکصد و چھل و نھمین عضو سازمان جھانی تجارت شد

 • الحاق کشور روسیه
  تعداد کشورهای عضو گروه‌کاری الحاق روسیه بیش از 60 کشور (با احتساب اعضای اتحادیه اروپا) بوده است.
  - ادامه مخالفت گرجستان با الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی
  - روسیه قصد دارد تا پایان سال به سازمان جهانی تجارت ملحق شود

   

 • الحاق کشور عراق
  عراق عضو ناظر سازمان جھانی تجارت شد
  -نخستین نشست گروه کاری الحاق عراق برگزار شد

   

 • الحاق کشور افغانستان
  -افغانستان خواستار عضویت در سازمان جھانی تجارت شد
  افغانستان در تلاش پیوستن به سازمان تجارت جھانی

   

 • الحاق کشور اوکراین
 •