صفحه اصلی تجارت کالا موافقت نامه کشاورزی
موافقت نامه کشاورزی PDF چاپ نامه الکترونیک
مقررات سازمان تجارت جهانی - موافقت نامه چند جانبه کالایی (گات)

موافقت‌نامه کشاورزی از مهمترین موافقت‌نامه ‌های سازمان تجارت جهانی است که دارای 21 ماده و 5 ضمیمه می‌باشد. در این موافقت‌نامه توافقهای انجام شده حول سه محور اصلی دسترسی به بازار، حمایت داخلی و یارانه‌های صادراتی صورت گرفته است. ذیل عنوان دسترسی به بازار، لغو کامل موانع غیر تعرفه‌ای و تبدیل آنها به معادلهای تعرفه‌ای و همینطور حفظ دسترسی‌های جاری و برقراری حداقل دسترسی از توافقات اصلی به شمار می‌روند. در خصوص حمایتهای داخلی، حمایت های باعنوان جعبه سبز مجاز شمرده شده و حمایتهای زرد مشمول کاهش می‌باشند. حمایتهای صادراتی نیز باید محاسبه شده و کاهش یابند .

Agreement on Agriculture