صفحه اصلی تجارت کالا موافقت نامه اقدامات بهداشتی و نباتی
موافقت نامه اقدامات بهداشتی و نباتی PDF چاپ نامه الکترونیک
مقررات سازمان تجارت جهانی - موافقت نامه چند جانبه کالایی (گات)

این موافقت نامه یکی از دو موافقت نامه ای است که به موضوع استانداردها و مقررات فنی در تجارت کالا در حوزه سازمان جهانی تجارت می پردازند. هدف از این موافقت نامه ایجاد سازو کار لازم برای حمایت و حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا نبات است به شرطی که اقدامات مزبور به نحوی اعمال نشود که در صورت حاکم بودن شرایط مشابه وسیله تبعیض دلخواهانه یا غیر قابل توجیه میان اعضا گردد یا محدودیتی پنهان بر تجارت ایجاد کند. این موافقت نامه در 14 ماده و 3 ضمیمه تنظیم گردیده است.

موافقت نامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی در واقع شامل مجموعه‌ای از قواعد، اصول و موازینی است که به اعضاء اطمینان می دهد که اقدامات تجاری بهداشتی و بهداشت نباتی اتخاذ شده بر مبنای آنها موجه بوده و در برگیرنده موانع تغییر شکل یافته‌ای برای تجارت بین المللی نیستند. موافقت نامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی کشورهای عضو را وادار به تبعیت از استانداردهای واحدی نمی کند بلکه اجازه می دهد کشورها با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی خود استانداردهای مناسبی برای حفاظت از بهداشت و حیات انسان، حیوان و نبات بکار گیرند اما در عین حال از این کشورها می خواهد نسبت به رعایت شفافیت و اطلاع رسانی مناسب به اعضاء در مورد استانداردها و مقررات فنی خود اقدام نمایند. علاوه بر این از کشورهای عضو درخواست شده برای استانداردهای تعیین شده خود مبنای علمی مناسب در نظر بگیرند و بتوانند از نظر علمی از استاندارد خود دفاع نمایند.

 

Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures