صفحه اصلی تجارت کالا موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت
موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت PDF چاپ نامه الکترونیک
مقررات سازمان تجارت جهانی - موافقت نامه چند جانبه کالایی (گات)

در موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت 1947 به لزوم وجود استانداردها به صورت گذرا اشاره شده و همچنین هرگونه ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استانداردها یا طبقه‌بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین‌الملل ضرورت دارند، مجاز دانسته شده است. موافقت‌نامه موانع فنی فراراه تجارت درصدد است که مقررات فنی اجباری، استانداردهای داوطلبانه و آزمایش و صدور گواهی محصولات، موانع غیرضروری فراراه تجارت ایجاد ننمایند. موافقت‌نامه 15 ماده و 3 ضمیمه دارد. اصول اساسی این موافقت نامه تشریح می‌گردد:
1) اجتناب از ایجاد موانع غیر ضروری فرا راه تجارت
2) رعایت اصل عدم تبعیض و رفتار ملی
3) هماهنگ سازی مقررات فنی، استانداردها و رویه های ارزیابی مطابقت
4) یکسان سازی مقررات و رویه ها
5) شناسایی متقابل
6) شفافیت
7) مقررات ناظر بر حسن انجام کار

Agreement on Technical Barriers to Trade-