صفحه اصلی تجارت کالا موافقت‌ نامه‌ ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری
موافقت‌ نامه‌ ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری PDF چاپ نامه الکترونیک
مقررات سازمان تجارت جهانی - موافقت نامه چند جانبه کالایی (گات)

هدف موافقت‌نامه گسترش آزادسازی تجاری، تسهیل سرمایه‌گذاری همراه با تضمین رقابت است. در این موافقت‌نامه به کارگیری آن دسته از ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری که با مواد 3 (رفتار ملی) و 11 (حذف کلی محدودیتهای مقداری) گات مغایرت دارند، ممنوع اعلام شده است. فهرست این دسته از ضوابط در ضمیمه موافقت‌نامه آمده است. در بند اول این فهرست، دو دسته الزامات محتوای داخلی و تراز تجاری مغایر با اصل رفتار ملی ربوط به ماده 3 گات 1994 تعیین شده است. بند دوم فهرست توضیحی نیز آن دسته از ضوابط سرمایه گذاری تجاری را معرفی می کند که با ماده 11 گات یعنی اصل حذف کلی محدودیتهای مقداری ناسازگار است. این ضوابط عبارتند از: الزامات تراز تجاری (به عنوان یک محدودیت مرزی)، الزامات تراز ارزی و الزامات فروش داخلی. به کشورهای عضو بنا به سطح توسعه آنها دوره انتقالی برای حذف این ضوابط داده شده است. این موافقت‌نامه 9 ماده و یک ضمیمه دارد.

 


Agreement on Trade-Related Investment Measures-