صفحه اصلی بررسی سیاست تجاری
سازوکار بررسی سیاست تجاری PDF چاپ نامه الکترونیک
مقررات سازمان تجارت جهانی - بررسی سیاست تجاری

سازوکار بررسی سیاست تجاری ضمیمه سوم موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت است که ناظر بر دستیابی به شفافیت بیشتر در سیاستها و رویه‌های اعضا و شناخت آنهاست. سیاست تجاری همه کشورهای عضو باید طی یک دوره زمانی خاص مورد بررسی قرار گیرد. تناوب این بررسی‌ها بسته به سهم اعضا از تجارت جهانی، هر‌دو، چهار و شش سال است و در خصوص کشورهای در کمترین درجه توسعه یافتگی می‌تواند حتی بیشتر از شش سال باشد.

 

Trade Policy Review Mechanism-