صفحه اصلی
ایران و سازمان تجارت جهانی PDF چاپ نامه الکترونیک
ایران و سازمان های تجارت بین الملل - موافقت نامه ها و سازمان های چند جانبه

ایران با تأسیس سازمان تجارت جهانی، نسبت به تمدید عضویت ناظر خود از گات به این سازمان اقدام کرد. ایران در ژوئیه 1995 (تیر‌ماه 1374)‌ درخواست عضویت‌ناظر خود‌ را تسلیم دبیرخانه سازمان‌جهانی تجارت کرد. در این درخواست که نخستین درخواست عضویت ناظر از سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شود ایران با اشاره به برخورداری خود از عضویت ناظر در گات و مطابق با پیوست دوم آیین نامه شورای عمومی و به همراه ارائه یادداشتی از سیاست های اقتصادی و تجاری خود، خواستار عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت شد. درخواست الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با دشواری ها و مشکلاتی رو به رو بود تا اینکه بعد از سالها، ایران موفق شد در سال 1384 عضو ناظر سازمان تجارت جهانی گردد.ء

  • مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
  •