صفحه اصلی ضرورت الحاق ایران به WTO اهمیت جنبه سیاسی الحاق
اهمیت جنبه سیاسی الحاق PDF چاپ نامه الکترونیک
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی - ضرورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

از طرف دیگر عضویت در این سازمان با توجه به قاعده اجماع در تصمیم گیری ها این امکان را به ایران می دهد که در عرصه تصمیم گیری ها در صحنه بین المللی تبدیل به یک کشور فعال شده و از حالت منفعل در پذیرش تصمیمات اعضای سازمان تجارت جهانی به حالت فعال و تصمیم گیر در می آید.

همچنین نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی این فرصت را به ایران می دهد که ضمن سد نمودن راه تحریم های یک جانبه به تنظیم رابطه تجاری خو با سایر کشورها در یک چارچوب مشخص و ثابت بپردازد. از طرفی دیگر تجربه حضور کشورهای در حال توسعه در این سازمان نشان داده است که سازمان تجارت جهانی دیگر مانند گات سابق، محفلی برای کشورهای توسعه یافته نیست بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از حالت منفعل سابق خارج شده و ضمن رونق بخشیدن به اقتصاد خود تبدیل به بازیگرانی بزرگ در صحنه تجارت بین الملل گشته اند.