فولاد PDF چاپ نامه الکترونیک
نظام تجاری ایران - کالاها و خدمات صادراتی ایران

ایران که در سال ٢٠٠٨ با تولید ١٠ میلیون تن فولاد در جایگاه نوزدھم جھان قرار گرفته بود در سال ٢٠٠٩ با کنار زدن آفریقای جنوبی، کانادا و انگلیسرتبھ شانزدھم را به دست آورد. تولید فولاد ایران در سال ٢٠٠٩ نسبت به سال قبل از آن ٩٠٠ ھزار تن افزایش دارد و به ١٠ میلیون و ٩٠٠ ھزار تن رسیده است. تولید فولاد ایران در این سال ٩.١ درصد رشد داشته است.

  • اخبار:
    - ایران، شانزدھمین تولید کننده بزرگ فولاد جھان
  •