صفحه اصلی تجارت خدمات
موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات PDF چاپ نامه الکترونیک
مقررات سازمان تجارت جهانی - تجارت خدمات

این موافقت نامه، یکی از سه موافقت‌نامه اصلی ضمیمه نخست موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت است که قواعد حاکم بر تجارت کالا را با تعدیلاتی به تجارت خدمات گسترش می دهد. براساس این موافقت نامه کشورها متعهد به آزادسازی تدریجی به منظور گسترش دسترسی به بازار خدمات گردیده اند.

متن اصلی موافقت‌نامه در 29 ماده دربردارنده مفاهیم کلی و اصولی همچون رفتار ملی، دولت کامله‌الوداد و شفافیت و نیز قواعد حاکم بر اقدامات مؤثر در تجارت خدمات است.

موافقت‌نامه 8 ضمیمه دارد که به موضوعات خاص (همچون جابجایی اشخاص حقیقی) و یا بخشهای خاص (همچون خدمات مالی و ارتباطات راه دور اصلی) می‌پردازد. به علاوه کشورها هریک تعهدات ویژه خود را در زمینه آزاد سازی تجارت در بخشها و زیربخشهای خدماتی خود دارند که به موافقت‌نامه پیوست می‌گردد. این تعهدات انعطاف پذیر است و کشورها براساس نتایج مذاکرات خود با سایراعضای سازمان جهانی تجارت در برخی بخشهای خدماتی و یا شیوه‌های عرضه خدمات تعهدات دسترسی به بازار را می‌پذیرند.

برمبنای این موافقت نامه خدمات به 12 بخش و 155 زیر بخش تقسیم شده اند که از مهمترین آنها می توان خدمات مالی شامل (بانک و بیمه)، مخابرات، حمل ونقل، ساختمان، گردشگری و… را نام برد. همچنین در این موافقت نامه به واسطه ماهیت متفاوت خدمات و کالا، چهار شیوه مختلف عرضه خدمات تعریف و تبیین شده است که شامل عبور خدمات از مرز، حضور تجاری عرضه کننده خدمات در کشور مصرف‌کننده، عبور موقت اشخاص حقیقی و حضور مصرف کننده در کشور عرضه کننده می‌باشد.

 

General Agreement On Trade In Services-