صفحه اصلی تفاهم نامه حل اختلاف
تفاهم‌نامه حل‌ و‌فصل اختلافات PDF چاپ نامه الکترونیک
مقررات سازمان تجارت جهانی - حل و فصل اختلافات

تفاهم‌نامه حل‌ و‌فصل اختلافات که ضمیمه دوم موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت را تشکیل می دهد، تمامی موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی را تحت شمول خود دارد و اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای موافقت‌نامه‌ها باید براساس ترتیبات این تفاهم نامه حل‌و‌فصل شود. این تفاهم نامه در واقع تبیین رویه‌های حاکم بر مواد 22و 23 گات است که با وضع قواعد شفاف و ضرب‌الاجل‌های مشخص و سلب امکان مسدود ساختن رویه رسیدگی و نیز پیش‌بینی رویه استیناف، یک نظام شبه‌قضایی خود‌کار جهت رسیدگی به دعاوی را فراهم می‌آورد. متولی اجرای قواعد و مقررات تفاهم نامه، رکن حل اختلافات است که اعضای آن همان اعضای شورای عمومی سازمان می‌باشند و به علاوه این رکن بر اجرای توصیه‌ها و احکام مصوب نظارت دارد. توصیه‌ها و احکام رکن حل اختلاف عموماً ناظر بر منطبق ساختن اقدامات مغایر با موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی است اما چنانچه این مطابقت صورت نگیرد، پیشنهاد جبران و یا اجازه اقدام متقابل در قالب تعلیق امتیازات و تعهدات نسبت به عضو ناقض مقررات، صورت می‌گیرد.

Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement Of Disputes