صفحه اصلی موافقت نامه های چندطرفه
موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند‌طرف PDF چاپ نامه الکترونیک
مقررات سازمان تجارت جهانی - موافقت‌نامه‌های چند‌ طرفه

موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند‌طرف ضمیمه چهارم موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت را تشکیل می‌دهند که پیوستن به آنها برای اعضای سازمان جهانی تجارت الزامی نیست اما مفاد این موافقت‌نامه‌ها برای آن دسته از اعضای سازمان که بدین موافقت‌نامه‌ها ملحق گردند الزام‌آور خواهد بود. این موافقت‌نامه‌ها شامل چهار موافقت نامه می شدند که اکنون تنها دو موافقت‌نامه تجارت هواپیمای غیرنظامی و خرید دولتی الزام آور و لازم الاجرا می باشند.

موافقت‌نامه تجارت هواپیمایی غیرنظامی هدف تجارت آزاد هواپیما‌های غیرنظامی وقطعات آنرا دنبال می‌کند. طرفهای متعاهد این موافقت‌نامه عوارض بر واردات هواپیما‌های غیرنظامی و قطعات مربوط به آنها را حذف نموده‌اند. هدف دیگر این موافقت‌نامه نظام‌مند کردن یارانه‌های دولتی در تولید هواپیما‌های غیرنظامی می‌باشد.

هدف موافقت‌نامه خرید دولتی نیز الزام دولتها به اعمال ملاحظات صرفاً تجاری هنگام خرید کالا و خدمات برای استفاده خود است که از طریق عدم تبعیض میان عرضه کنندگان خارجی و نیز میان عرضه‌کنندگان داخلی و خارجی صورت می‌گیرد. این تعهد در خصوص فهرستی از دستگاههای دولتی و همچنین کالاها و خدماتی که هر یک از طرفهای متعاهد اعلام میدارند اعمال می‌گردد. این موافقت‌نامه جهت تضمین شفافیت ضوابط دقیقی را در اجرای مناقصات دولتی مقرر داشته است.

 

:PLURILATERAL TRADE AGREEMENT
Agreement On Trade In Civil Aircraft
Agreement On Government Procurement
International Dairy Agreement
International Bovine Meat Agreement