صفحه اصلی شاخص های تجاری ایران آمار صادرات غیر نفتی و واردات کالا
آمار صادرات غیر نفتی و واردات کالا PDF چاپ نامه الکترونیک
نظام تجاری ایران - نمودارها و شاخص های تجاری ایران

  • آمار صادرات غیر نفتی و واردات کالا در سال 1384-1380
  • آمار صادرات غیر نفتی و واردات کالا در سال 1384-1383
  • آمار صادرات غیر نفتی و واردات کالا در سال 1385-1384
  • آمار صادرات غیر نفتی و واردات کالا در سال 1386
  • آمار صادرات غیر نفتی و واردات کالا در سال 1387
  • بررسی وضعیت تراز تجاری ایران

     

  •