صفحه اصلی نحوه الحاق
نحوه الحاق به سازمان تجارت جهانی

قواعد و مقررات و مراحل الحاق کشورهای متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی در  سندی که توسط شورای عمومی سازمان تجارت جهانی به تصویب رسیده بیان گشته است. مراحل الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی عبارتند از:

 

1- ارائه درخواست عضویت 

2- تصویب درخواست الحاق کشور متقاضی در شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تشکیل گروه کاری الحاق کشور مورد نظر

3- ارائه گزارش ژریم تجارت خارجی

4- مذاکرات چندجانبه

5- مذاکرات دو جانبه

6- تصویب در شورای وزیران یا شورای عمومی سازمان تجارت جهانی

7- تصویب در نهاد قانونگذاری کشور متقاضی الحاق

- الحاق سایر کشورها


فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 الحاق سایر کشورها 374
2 تصویب در نهاد قانونگذاری کشور متقاضی 347
3 تصویب در شورای وزیران 365
4 مذاکرات دو جانبه 351
5 مذاکرات چند جانبه 285
6 ارائه گزارش رژیم تجارت خارجی 353