صفحه اصلی ضرورت الحاق ایران به WTO
ضرورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی در حال حاضر 153 عضو عضو دارد که بدون احتساب 30 کشوری که در مسیر الحاق قرار دارند، بیش از 95 درصد از کل تجارت جھانی را دربرمی گیرد. به دلیل شمول و گستردگی این سازمان، قواعد و مقررات آن تبدیل به قواعد و مقررات جهانی شده که اعضای این سازمان در تجارت با کشورھای غیرعضو نیز به اعمال آن اصول و مقررات می پردازند.

 

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 اهمیت جنبه سیاسی الحاق 264
2 رفع موانع تجاری و غیر تجاری 285
3 لزوم رعایت استاندادهای سازمان تجارت جهانی 232