صفحه اصلی مراحل الحاق ایران به WTO
مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

جمهوری اسلامی ایران عضویت در سازمان تجارت جهانی را در برنامه‌های راهبردی توسعه‌ای خود منظور کرده و در سال 1375 درخواست عضویت خود را به دبیرخانه این سازمان ارائه نمود. درخواست مزبور پس از طی فراز و نشیبهای فراوان در تاریخ 5 خرداد سال 1384 با اجماع اعضای سازمان جهانی تجارت پذیرفته شده و از همین تاریخ جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر در این سازمان محسوب و از حقوق عضو ناظر بهره‌مند می باشد. این وضعیت به ایران اجازه می‌دهد در تمامی جلسات و نشست‌های کاری سازمان جهانی تجارت جز کمیته اداری مالی و بودجه و دو کمیته‌ای که مسیر عضویت جداگانه‌ای دارند شرکت کند، به ایراد سخنرانی یا طرح پیشنهاد بپردازد، به اسناد سازمان دسترسی داشته باشد، از کمک‌های کارشناسی سازمان استفاده کند و بدین ترتیب حداکثر استفاده را جهت آشنایی با سازمان، کسب آمادگی برای الحاق و تأثیرگذاری بر روندهای جاری مذاکراتی بنماید.

1-ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی

2- بررسی و تصویب درخواست ایران در سازمان تجارت جهانی

3- ارائه گزارش رژیم تجارت خارجی ایران

4- مذاکرات چند جانبه ایران به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی

5- مذاکرات دو جانبه به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی

6- تصویب الحاق ایران در شورای وزیران یا شورای عمومی

 

گاه شمار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

 

 

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 4- مذاکرات چند جانبه ایران به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی 285
2 3- ارائه گزارش رژیم تجارت خارجی ایران 492
3 2- بررسی و تصویب درخواست ایران در سازمان تجارت جهانی 440
4 1- ارائه درخواست الحاق به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی 420